07 December

Dzieła wszystkie, t. 68, Wykład listów św. Pawła: List do Hebrajczyków

Dzieła wszystkie, t. 68, Wykład listów św. Pawła: List do Hebrajczyków
Dzieła wszystkie, t. 68, Wykład listów św. Pawła: List do Hebrajczyków

Tomaszowy komentarz do Listu do Hebrajczyków już dostępny w nowym polskim przekładzie!

Tom 68 serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu zawiera komentarz do przypisywanego św. Pawłowi Listu do Hebrajczyków. Akwinata omawia jego treść w kontekście całości pism Pawła, które postrzega jako owoc Bożego natchnienia.

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.