Plany wydawnicze

Plany wydawnicze

Cały projekt zakłada wydanie siedemdziesięciu tomów serii. Przygotowując podział zbioru na tomy, oparliśmy się o wzorcowe wydania dzieł św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do prac specjalistów z Europy Zachodniej, zamierzona seria będzie ułożona według podziału logicznego: najbardziej znaczące i obszerne dzieła (sumy i komentarze do Sentencji) będą stanowić pierwsze tomy serii, kolejne prace będą klasyfikowane według gatunku (kwestie dyskutowane, komentarze do dzieł Arystotelesa, do Biblii, dzieła mniejsze) oraz doniosłości..

11 tomów
Zaplanowane są następujące tomy:

I. Syntezy teologiczne

Tomy 1–11: Księga o Sentencjach Piotra Lombarda

Tomy 12–14: Summa przeciw poganom

Tomy 15–24: Summa teologii

II. Kwestie dyskutowane

Tomy 25–27: Kwestie dyskutowane o prawdzie

Tomy 28–29: Kwestie dyskutowane o mocy Boga

Tomy 30–31: Kwestie dyskutowane o złu

Tom 32: Mniejsze kwestie dyskutowane

   Kwestie dyskutowane o duszy

   Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych

   Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego

Tom 33: Kwestie dyskutowane o cnotach

Tom 34: Kwestie kwodlibetalne: 

   Quodlibet I

   Quodlibet II

   Quodlibet III

   Quodlibet IV

   Quodlibet V

   Quodlibet VI

   Quodlibet VII

   Quodlibet VIII

   Quodlibet IX

   Quodlibet X

   Quodlibet XI

   Quodlibet XII

 

III. Dzieła mniejsze

Tom 35: Dzieła mniejsze: pisma polemiczne

Tom 36: Dzieła mniejsze: traktaty

Tom 37: Dzieła mniejsze: listy i opinie naukowe

IV. Komentarze do Arystotelesa

Tom 38: Objaśnienie O niebie i świecie; Objaśnienie O powstawaniu i ginięciu

Tomy 39–40: Objaśnienie Fizyki; Objaśnienie Meteorologiki

Tomy 41–42: Objaśnienie Etyki; Tablica do Etyki

Tom 43: Objaśnienie Polityki

Tom 44: Wykład Hermeneutyki; Wykład Analityk wtórych

Tom 45: Objaśnienia pism antropologicznych

Tomy 46–47: Objaśnienie Metafizyki

V. Inne komentarze

Tom 48: Wykłady dzieł Boecjusza i pism neoplatońskich

VI. Komentarze do Pisma Świętego

Tom 49: Wykład ad litteram Księgi Hioba

Tom 50: Wykład ad litteram Księgi Izajasza

Tom 51: Wykład Księgi Jeremiasza

Tomy 52–53: Catena aurea do Ewangelii Mateusza

Tom 54: Catena aurea do Ewangelii Marka

Tom 55: Catena aurea do Ewangelii Łukasza

Tom 56: Catena aurea do Ewangelii Jana

Tomy 57–58: Postylla do Psalmów

Tomy 59–60: Wykład Ewangelii Mateusza

Tomy 61–63: Wykład Ewangelii Jana

Tom 64: Wykład listów św. Pawła: List do Rzymian

Tom 65: Wykład listów św. Pawła: listy do Koryntian

Tom 66: Wykład listów św. Pawła: listy do Galatów, do Efezjan, do Filipian

Tom 67: Wykład listów św. Pawła:

   Wykład Listu do Kolosan

   Wykład Pierwszego Listu do Tesaloniczan

   Wykład Drugiego Listu do Tesaloniczan

   Wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza

   Wykład Drugiego Listu do Tymoteusza

   Wykład Listu do Tytusa

   Wykład Listu do Filemona

 

Tom 68: Wykład listów św. Pawła: List do Hebrajczyków

VII. Dzieła liturgiczne, wykłady, modlitwy, kazania

Tom 69: Dzieła liturgiczne, wykłady, modlitwy

Tom 70: Kazania